جمعه, 24 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
تامین خدمات پشتیبانی، تاسیسات، خدمات دفتری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه ده عملیات انتقال گاز
40/750/075
مناقصه یک مرحله ای
منطقه ده عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد

شركت انتقال گاز ایران -منطقه ده عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه تامین خدمات پشتیبانی، تاسیسات، خدمات دفتری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه ده عملیات انتقال گاز را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صلاحيت مناقصه گران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد كه در صورت تمايل به شركت در مناقصه با در نظر گرفتن توضيحات به شرح ذيل ، نسبت به شرکت در مناقصه منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمايند.

قوانین
1399/12/06
1399/12/11
1399/12/25
1400/01/22
1400/02/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0