جمعه, 24 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
آگهي تجدید مزایده عمومی فروش 13 دستگاه ماشین آلات ساختمانی اسقاطی – فاقد پلاک انتظامی موجود درمنطقه ده عملیات انتقال گاز وفق فهرست پیوست اسناد مزایده
02-99
مزايده
منطقه ده عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد
منطقه ده عملیات انتقال گاز - شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد نسبت به فروش 13 دستگاه ماشین آلات ساختمانی اسقاطی – فاقد پلاک انتظامی موجود درمنطقه ده عملیات انتقال گاز به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضي دعوت به عمل مي آيد كه در صورت تمايل به شركت در مزایده با در نظر گرفتن توضيحات به شرح ذيل، نسبت به دریافت اسناد مزایده و شركت در مزایده از طریق سامانه الکترونیکی دولت به نشانی ( www.setadiran.ir ) اقدام نمايند.
قوانین
1399/12/19
1399/12/27
1400/01/24
1400/01/29
1400/12/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0