جمعه, 24 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
خدمات تامین خودرو استیجاری با راننده منطقه عملیات انتقال گاز
541/793/47
مناقصه یک مرحله ای
منطقه ده عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد
شركت انتقال گاز ایران -منطقه ده عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه خدمات تامین خودرو استیجاری با راننده منطقه عملیات انتقال گاز را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صلاحيت مناقصه گران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد كه در صورت تمايل به شركت در مناقصه با در نظر گرفتن توضيحات به شرح ذيل ، نسبت به شرکت در مناقصه منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمايند.
قوانین
1400/02/06
1400/02/12
1400/02/27
1400/03/10
1400/03/20
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
116,454,025,036
5,029,080,501
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)
منطقه ده عملیات انتقال گاز - استان بوشهر
روزنامه جام جم - هفته نامه خلیج فارس
تلفن : 33581109-077 نمابر : 33581116-077
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0