پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحهنشریات الکترونیکی

مولف اصلی : روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز

زير عنوان:

نشریه الکترونیکی مشعل- شنبه 27 شهریورماه 1400 منتشر شد.

مولف اصلی : روابط عمومی اداره کل وزارت نفت

زير عنوان:

نشریه الکترونیکی مشعل شماره جدید ، شنبه 20 شهریور ماه 1400

مولف اصلی : روابط عمومی اداره کل وزارت نفت

زير عنوان:

شماره جدید نشریه الکترونیکی مشعل،
شنبه 13 شهریور ماه 1400

مولف اصلی : روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز

زير عنوان:

شماره جدید ماهنامه الکترونیکی باهم وبرای هم ( شهریورماه 1400) منتشر شد
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0