پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحهنشریات الکترونیکی

مولف اصلی : روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز

زير عنوان:

شماره جدید ماهنامه الکترونیکی باهم وبرای هم ( نسخه مردادماه 1400) منتشر شد.

مولف اصلی : روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

زير عنوان:

شماره جدید ماهنامه الکترونیکی شرکت انتقال گاز ایران( تیرماه 1400) منتشر شد.

مولف اصلی : روابط عمومی اداره کل وزارت نفت

زير عنوان:

شماره جدید نشریه الکترونیکی مشعل ( شنبه 26 تیرماه1400) منتشر شد.

مولف اصلی : روابط عمومی اداره کل وزارت نفت

زير عنوان:

نشریه الکترونیکی مشعل شماره شنبه 19 تیرماه منتشر شد.
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0