پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
53/097/266تهیه و طبـخ غذا و اداره رستوران تأسیسات تقویت فشار و مرکز بهره برداری از خطوط لوله سردشت در منطقه ده عملیات انتقال گاز سال 1401- مناقصه یک مرحله ای 1400/07/121400/12/291400/07/181400/07/21مشاهده اطلاعات کامل
53096692آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي)) مناقصه شماره : -SH 88900008 INSULATING JOINT 56” مناقصه دو مرحله ای 1400/07/071400/12/291400/07/101400/07/18مشاهده اطلاعات کامل
253/095/53تهیه و طبـخ غذا و اداره رستوران تأسیسات تقویت فشار و مرکز بهره برداری از خطوط لوله سردشت در منطقه ده عملیات انتقال گاز سال 1401-1400 مناقصه یک مرحله ای 1400/06/201400/12/291400/06/251400/07/04مشاهده اطلاعات کامل
02-1400فروش 6 دستگاه ماشین آلات ساختمانی اسقاطی – فاقد پلاک انتظامی موجود درمنطقه ده عملیات انتقال گاز وفق فهرست پیوست اسناد مزایده مزايده 1400/06/221400/07/301400/06/231400/07/03مشاهده اطلاعات کامل
698/094/53آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي)) مناقصه شماره : 88900005 خريد فيلترهاي ايستگاههاي منطقه مناقصه یک مرحله ای 1400/06/151400/12/291400/06/161400/06/22مشاهده اطلاعات کامل
170/094/53آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی شماره مناقصه 88900007 مناقصه یک مرحله ای 1400/06/131400/12/291400/06/211400/07/04مشاهده اطلاعات کامل
003/093/53آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي مناقصه شماره : 88900002-SH INSULATING JOINT 56” مناقصه دو مرحله ای 1400/05/231400/12/291400/05/311400/06/15مشاهده اطلاعات کامل
01-1400آگهي مزایده عمومی به شماره 01-1400 مزايده 1400/05/011400/12/291400/05/131400/05/25مشاهده اطلاعات کامل
381/091/53آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی شماره مناقصه 88900003 مناقصه یک مرحله ای 1400/04/281400/12/291400/05/061400/05/20مشاهده اطلاعات کامل
02-99آگهي تجدید مزایده عمومی فروش 13 دستگاه ماشین آلات ساختمانی اسقاطی – فاقد پلاک انتظامی موجود درمنطقه ده عملیات انتقال گاز وفق فهرست پیوست اسناد مزایده مزايده 1399/12/191400/12/291399/12/271400/01/24مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0