پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مولف اصلی : روابط عمومی اداره کل وزارت نفت

زير عنوان:

هفته نامه الکترونیکی مشعل (شنبه 4 اردیبهشت ماه 1400) منتشر شد.

مولف اصلی : روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز

زير عنوان:

شماره جدید ماهنامه الکترونیکی باهم وبرای در سال 1400 منتشر شد.

مولف اصلی : روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

زير عنوان:

شماره جدید ماهنامه الکترونیکی شرکت انتقال گاز ایران( فروردین ماه 1400) منتشر گردید.
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0