پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی بهاردربهار؛ اطلاعیه زمان و محل برگزاری مسابقات قرآنی بهاردربهار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 
به اطلاع همکاران گرامی می رساند آزمون مرحله مقدماتی مسابقات قرآن کریم «بهار در بهار» ویژه کارکنان، همسران و فرزندان به شرح ذیل برگزار می گردد.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ 
اطلاعیه نحوه ثبت نام و منابع آزمون سیزدهمین دوره از مسابقات قرآنی بهاردربهار ویژهکارکنان و همسران کارکنان از طریق فایل الکترونیکی زیر قابل مشاهده و دسترسی می باشد.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 
فایل های مربوط به ثبت نام سیزدهمین و بیست و سومین دوره از مسابقات قرآنی بهاردربهار ویژه کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان از طریق لینک های ذیل قابل دسترسی می باشد.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 
نام نویسی مرحله مقدماتی سیزدهمین و بیست وسومین دوره مسابقات قرآن کریم «بهاردربهار» ویژه کارکنان، همسران وفرزندان کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز آغازشد.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
اطلاعیه نحوه ثبت نام و منابع آزمون رشته های بیست و سومین دوره از مسابقات قرآنی بهاردربهار ویژه فرزندان کارکنان از طریق فایل الکترونیکی زیر قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

زير عنوان: سیزدهمین دوره از مسابقات قرآنی بهار دربهار

تاریخ انتشار 1400/08/22
فایل الکترونیکی منبع آزمون رشته مفاهیم قرآن کریم ویژه کارکنان و همسران کارکنان در سیزدهین دوره از مسابقات قرآنی بهاردربهار از طریق لینک ذیل قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

زير عنوان: سیزدهمین دوره از مسابقات قرآنی بهار دربهار

تاریخ انتشار 1400/08/22
فایل الکترونیکی منبع آزمون رشته مفاهیم نهج البلاغه ویژه کارکنان و همسران کارکنان در سیزدهین دوره از مسابقات قرآنی بهاردربهار از طریق لینک ذیل قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

زير عنوان: بیست وسومین دوره از مسابقات قرآنی بهار در بهار

تاریخ انتشار 1400/08/22
فایل الکترونیکی منبع آزمون رشته مفاهیم قرآن کریم ویژه فرزندان کارکنان در بیست و سومین دوره از مسابقات قرآنی بهاردربهار از طریق لینک زیر قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

زير عنوان: بیست وسومین دوره از مسابقات قرآنی بهار در بهار

تاریخ انتشار 1400/08/22
فایل الکترونیکی منبع آزمون رشته مفاهیم نهج البلاغه ویژه فرزندان کارکنان در بیست و سومین دوره از مسابقات قرآنی بهاردربهار از طریق لینک زیر قابل دسترسی و مشاهده می باشد.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0